Oppdragsvilkår

for private klienter til Advokathuset

Innledning
De samarbeidende advokater, heretter kalt Advokathuset, har kontor i Mandal. Advokathuset, vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Advokathusets saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

Etablering av oppdraget
Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at Advokathuset ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

Salær
Salæret beregnes etter retningslinjer vedtatt av Den Norske Advokatforening, og baseres på flere faktorer, så som; oppdragets kompleksitet og intensitet, vanskelighetsgrad, verdier, resultat og medgått tid, dog slik at de fleste av våre oppdrag avregnes basert på medgått tid. For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har Advokathuset følgende timepriser for sivile saker:

Førstegangskonsultasjon av inntil 1 times varighet, kr 1.000,- inklusive mva.

Bistand ut over førstegangskonsultasjon i sivile saker fra kr 1.750 – kr 2.125,- inklusive mva, varierende etter sakstype. For oppdrag av lang varighet vil våre timepriser kunne bli endret som følge av generell justering av våre timepriser. Slike endringer iverksettes uten ytterligere varsel.

Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Nødvendig reisefravær faktureres etter oppdragets timesats.

Fakturering og betaling
Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden. Det samlede timetall som fakturaen omfatter, vil også fremgå, samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget dersom klienten har bedt om det.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Utlegg
Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd, eller gjelder nødvendige reisekostnader. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Fri rettshjelp
Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntektsgrenser som for tiden er kr 246.000,00 for enslige og kr. 369.000,00 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100.000,00. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Rettshjelpsforsikring
Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av dine forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må du selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Arbeidet vil bli avregnet mot deg etter de avtalte salærberegningsprinsipper. Du kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Du som klient er fullt ut ansvarlig for dette.

Klientens eget forhold
Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Ansvar for sakens utfall - Ilagte saksomkostninger/rettsgebyr - Forholdet til tilkjente saksomkostninger
Selv om vi eventuelt har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Taushetsplikt / Personopplysningsloven
Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere og ansatte i Advokathuset har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Uavhengig av taushetsplikt har advokaten som har oppdraget rett til å meddele Advokathusets øvrige advokater navn på klient, motpart, samt saksforholdet, for eventuelt å avdekke forhold som medfører at vi ikke kan påta oss oppdraget. I tillegg kan advokaten som har oppdraget la deler av oppdraget utføres med bistand fra andre advokater ved Advokathuset dersom han finner dette hensiktsmessig.

Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning
Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Revisjon av oppdragsvilkår
Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det


Mandal 17.10.2017