Velkommen til Advokathuset Sør


Advokatkontoret Sør gir juridisk bistand innen de fleste rettsområder:

Alminnelig forretningsjus
Alminnelig forretningsjus

Advokatkontoret Sør bistår bedrifter i forbindelse med rettslige problemstillinger innenfor flere fagområder:

 • Næringseiendom
 • Selskapsrett
 • Obligasjonsrett
 • Forhandlinger
 • Tvisteløsning
 • Opprettelse av aksjeselskap
Arbeidsrett
Arbeidsrett

Vi er spesialister innen arbeidsrettslige problemstillinger og tvister som kan oppstå mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidsforhold. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i slike saker, enten det er alminnelige rådgivningstjenester, tvisteløsning/forhandlinger mellom partene eller prosesser for domstolene.

Arv og skifte
Arv og skifte

Et arveoppgjør eller forskudd på arv kan medføre mange praktiske og rettslige problemstillinger. Advokathusets advokater bistår i forbindelse med alle spørsmål innenfor området. Adv. Eirik Ramsland er også bobestyrer ved Kr.sand tingrett:

 • Privat dødsboskifte
 • Opprettelse av testament
 • Rådgivning i forbindelse med gaver og forskudd på arv/generasjonsskifte
 • Opprettelse av fremtidsfullmakt
Barnerett
Barnerett

Advokatene har lang erfaring i å bistå foreldre som ikke blir enige om fast bosted og samvær etter et samlivsbrudd. Vi anbefaler at foreldrene først kontakter sitt lokale familiekontor for å prøve å komme frem til en løsning sammen. Lykkes ikke det, må saken ofte løses gjennom domstolsbehandling. Ta kontakt og vi vil bistå deg på veien videre.

Barnevern
Barnevern

Det er vanskelig å stå i en barnevernsak alene. Vi  har bred erfaring fra barnevernssaker og påtar oss oppdrag for foreldrene eller barnet i alle saker etter barnevernloven. Er du i en sak med barnevernet, kan du kontakte oss. Vi orienterer deg om saksgang og rettigheter, og kan bistå deg ved rettsforhandlinger.

Eiendomssetning
Eiendomsomsetning

Ved kjøp og salg av eiendom bør en advokat ta ansvar for oppgjøret. Advokatkontoret Sør påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg og kjøp av fast eiendom, herunder boligeiendommer, fritidseiendommer og næringseiendommer.

Erstatningsrett/Forsikringsrett
Erstatningsrett/Forsikringsrett

Advokathuset Sør kan bistå i alle typer forsikringstvister:

 • Erstatning ved yrkesskade og andre personskader
 • Eierskifteforsikring.
 • Ansvarsforsikring

I yrkesskadesaker og erstatningssaker knyttet til bilansvar dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Det finnes også rettshjelpsdekning på private forsikringer. Ta kontakt så hjelper vi deg med å avklare om du har rettshjelpsdekning på din private forsikring som du kan benytte.

Familierett
Familierett

Advokathuset Sør har lang erfaring i familierett. Et samlivsbrudd kan være en krevende prosess hvor blant annet en rekke økonomiske forhold avklares. Advokathuset Sør gir rådgivningen om hvordan eiendeler og gjeld kan fordels ved et samlivsbrudd og bistår i forhandlinger. Innenfor familieretten har vi særlig kompetanse på: 

 • Deling av økonomien etter samlivsbrudd mellom ektefeller/samboere
 • Rådgivning om formuesordninger mellom ektefeller - særeie, felleseie, skjevedling
 • Opprettelse av ektepakter og samboeravtaler
 • Vergemålssaker og forvaltning av midler til personer under vergemål.
Fast eiendom
Fast eiendom

Vi har bred og allsidig erfaring med ulike faktiske og rettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom:

 • Rettigheter i fast eiendom som veirett, båtplass, bruksrett, forkjøpsrett ect
 • Entreprise
 • Grensegang
 • Jordskifte
 • Regulering
 • Fradeling
 • Tinglysing
 • Sameie
 • Dispensasjon fra reguleringsplan
 • Byggesøknad
 • Husleie
 • Eierseksjoner
 • Naborett
Forvaltningsrett
Forvaltningsrett

Er du i konflikt med det offentlige eller trenger generell bistand i forbindelse med søknads- eller klageprosesser knyttet opp mot ulike lovverk? Vi har bistått mange privatpersoner opp mot offentlige forvaltningsorganer som departementer, kommuner, fylkeskommune, fylkesmann, Statens vegvesen og direktorater.

Pasientskade
Pasientskade

Advokat Elise Kristine Valvik har pasientskadeerstatning som ett av sine spesialområder. Hun bistår deg og gir svar på alle spørsmål rundt:

 • Feilbehandling,
 • Feildiagnostisering
 • For sen diagnostisering.

Hun bistår klientene med å fremme saken overfor Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dersom du får medhold, dekker NPE utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Prosedyre
Prosedyre

Advokathuset Sørs advokater har betydelig prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett i sivile- og straffesak, samt oppmøte i forliksrådet og andre nemnder.

Strafferett
Strafferett

Advokatene ved Advokathuset påtar seg både oppdrag som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker. Er du siktet i en straffesak, har du rett til å velge din forsvarer. Vi vil ivareta deg på beste måte og gi deg rådgivning og bistand i hele prosessen, fra saken starter til den avsluttes.

Advokathuset har både fast forsvarer og fast bistandsadvokat ved Kristiansand tingrett.

Trygderett
Trygderett

Advokat Elise Kristine Valvik har trygderett som ett av sine spesialfelt og er ekspert på folketrygdloven. Hun bistår deg dersom du har problemer med det offentlige eller spørsmål rundt:

 • Uføretrygd og uførepensjon
 • Rehabilitering eller attføring
 • Fødselspenger
 • Overgangsstønad
 • Arbeidsavklaring
Øvrige områder
 • Fri rettshjelp
 • Advokathusets advokater bistår også med mange andre rettsområder. Ta kontakt for mer informasjon

Advokatene og ansatte:

Selmar Johannessen
Selmar Johannessen

Selmar Johannessen avla juridisk embedseksamen i 1976 ved Universitetet i Oslo. Han fikk sin advokatlisens i 1981 og har solid erfaring og høy kompetanse med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Eiendomsomsetning
 • Forretningsjuss
 • Skifte- og konkursrett
 • Arverett
 • Familie- og barnerett
 • Barnevernrett
Erfaring:
 • 1976-1980 Handelsdepartementet, skipsfartsavdelingen
 • 1980-1982 Hammerfest sorenskriverembete, dommerfullmektig
 • 1982-d.d Egen advokatpraksis i Mandal
 • Diverse styreverv i nærings- og annen virksomhet
 • Medlem i Den norske Advokatforenings disiplinærutvalg for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser
Kontaktinformasjon:

Tlf: + 47 40 40 04 10
E-post: selmar@advokathuset-sor.no

Eirik Ramsland
Eirik Ramsland

Eirik Ramsland avla juridisk embedseksamen i 2004 ved universitetet i Oslo, og fikk advokatbevilling i 2011. Han er fast bobestyrer i dødsbo ved Kristansand tingrett og har høy juridisk kompetanse med hovedvekt på:

 • Strafferett
 • Familie- og Barnerett
 • Arv og skifterett
 • Barnevern
 • Forvaltningsrett
 • Avtalerett
 • Vegtrafikk
Erfaring:
 • 2004-2007 Oslo kommune, Næringsetaten, fagkonsulent
 • 2007-2013 Agder politidistrikt, Retts. og påtaleenheten, politiadvokat
 • 2013-2015 Advokatfellesskapet i Kristansand, advokat
 • 2015-d.d Advokathuset, Egen praksis
Kontaktinformasjon:

Tlf: +47 414 71 780      
E-post: eirik@advokathuset-sor.no

Carl Henning Leknesund
Carl Henning Leknesund

Carl Henning Leknesund avla juridisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 2004, og fikk advokatbevilling i 2011. Fra 2018 har han vært fast forsvarer ved Kristiansand tingrett. Han har bred kompetanse med hovedvekt på følgende fagområder:

 • Strafferett
 • Familie- og Barnerett
 • Arverett
 • Barnevernsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Alminnelig avtalerett/kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Selskapsrett
 • Generell forretningsjus
Erfaring:
 • 2004-2006 Fylkesmannen i Aust-Agder, Rådgiver
 • 2006-2011 Agder politidistrikt, Retts- og påtaleenheten, politiadvokat
 • 2011-2012 Kommuneadvokaten i Kristiansand kommune, advokat
 • 2012-2015 Advokatfellesskapet i Kristansand, advokat
 • 2015-2017 Agder statsadvokatembeter, statsadvokat
 • 2017-d.d Advokathuset Mandal, egen advokatpraksis
Kontaktinformasjon:

Tlf: +47 992 68 284
E-post: carl@advokathuset-sor.no

Elise Kristine Valvik
Elise Kristine Valvik

Elise Kristine Valvik avla juridisk embestseksameni 1993 ved universitetet i Bergen, og fikk advokatbevilling i 2000. Hun er fast bistandsadvokat ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett, og bistår innen de fleste rettsområder med hovedvekt på:

 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Trygderett
 • Familie-, arv- og skifterett
 • Barnevern
 • Familie- og barnerett
 • Fast eiendoms rettsforhold
Erfaring:
 • 1990-1993 Norsk Pasientskadeerstatning
 • 1993-1999 Trygderetten
 • 1999-2005 KLP Skadeforsikring
 • 2005-2010 Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co
 • 2010-d.d Advokathuset Sør
Kontaktinformasjon:

Tlf: +47  412 37 418
E-post: elise@advokathuset-sor.no

Martine E. Ousbey

Martine E. Ousbey er sekretær ved Advokathuset Sør. Hun er svært imøtekommende og kunnskapsrik,
og vil alltid ta i mot deg på beste måte.

For mer informasjon om våre kompetanseområder

Advokathuset Sør

Besøksadresse: Store Elvegate 9 i Mandal
+47 38 27 80 40